Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

e-kepa - Είσοδος
Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δημιουργήθηκε το 2001 από τη σύμπραξη δύο καταξιωμένων Φορέων Διαχείρισης Προγραμμάτων, του ΚΕΠΑ και της ΑΝΕΜ
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση