Η Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ κύκλος) στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ανά κατηγορία Δικαιούχων. Μέσω του Β' κύκλου της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 100% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η υποβολή των προτάσεων είναι σε 3 κύκλους και γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης www.ependyseis.gr.