Θεσμικό Πλαίσιο Προγραμμάτων 2014-2020

Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο προγραμμάτων – Ε-βιβλιοθήκη

29/10/2017

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Η κυριότερη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση και εφαρμογή των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 συνίσταται στα ακόλουθα : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 ΤΟΥ […]
29/10/2017

Εθνική Νομοθεσία για το ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Εθνική Νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση και εφαρμογή των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 συνίσταται στα κάτωθι κυριότερα έγγραφα : 1.ΝΟΜΟΙ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) Δημόσιες […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση