Υλοποίηση-Παρακολούθηση έργων Δράσης ”Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Όλα όσα αφορούν στην υλοποίηση έργων από Δικαιούχους και παρακολούθηση από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στη Δράση Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

10/11/2017

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του […]
01/11/2017

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

1.Οι διαδικασίες αιτημάτων θεραπείας-αντιρρήσεων επί των επιτόπιων-διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ o αρμόδιος εταίρος (Περιφερειακή Μονάδα) του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες της […]
01/11/2017

Πρακτικά-Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης/ Ανακλήσεις επί ενταγμένων Δικαιούχων.

Xρήσιμα Αρχεία 7-8-2023 Απόφαση ανάκλησης Ένταξης Πράξεων στη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης 4-8-2023/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 7-8-2023). 7-8-2023 Απόφαση ανάκλησης […]
01/11/2017

Λογαριασμός Εscrow Account

  1. Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή […]
01/11/2017

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και ως τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης-Προγράμματος ως ισχύει (8η τροποποίηση, Κεφ.Ι1.11.3 και […]
01/11/2017

Προκαταβολή

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και ως τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης-Προγράμματος ως ισχύει (9η τροποποίηση, Κεφ.Ι11.1.3). Απαραίτητη […]
01/11/2017

Αποφάσεις-Οδηγίες Ύλοποίησης Έργων

Χρήσιμα Αρχεία 7-8-2023 Απόφαση ανάκλησης Ένταξης Πράξεων στη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης 4-8-2023/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 7-8-2023). 7-8-2023 Απόφαση ανάκλησης […]