Παρακολούθηση-Υλοποίηση έργων Δράσης ”Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ”

Οτιδήποτε αφορά στην παρακολούθηση των έργων από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και την υλοποίηση από τους Δικαιούχους στη Δράση Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ

03/12/2017
kepa-anem

Αποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

4-4-2019 Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής για την 15η χρηματοδότηση, με τη διαδικασία της επιχορήγησης (ΕΜΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ), ποσού ευρώ (€) 943.807,24 στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος […]
03/12/2017

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

Η διαδικασία υλοποίησης των έργων εκ μέρους των Δικαιούχων και παρακολούθησής τους από τον ΕΦΕΠΑΕ γίνεται μέσω χρήσης του ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr όπου ο κάθε δικαιούχος εισέρχεται […]
03/12/2017

Προκαταβολή

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr και εν συνεχεία να υποβάλλουν /αποστείλουν […]
03/12/2017

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης ως ισχύει (Κεφ.Ι11.1.3). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι υποβολή […]
03/12/2017

Λογαριασμός Εscrow Account

Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, […]
03/12/2017

Πρακτικά-Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

5-9-2019 Αποδοχή Πρακτικού Νο3/27-6-2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», του ΕΠΑΝΕΚ […]
03/12/2017

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

1. Οι διαδικασίες αιτημάτων αντιρρήσεων επί των επιτόπιων-διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής […]
03/12/2017

Αποφάσεις-Οδηγίες Υλοποίησης Έργων

20-9-2019 Ανακοίνωση για την έκδοση τροποποίησης σε δύο προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ 8-3-2019 Eνημερωτικές εκδηλώσεις της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής […]
03/12/2017

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση