Υλοποίηση -Παρακολούθηση έργων Β’ κύκλου Δράσης Πτυχιούχων

Οτιδήποτε αφορά στην υλοποίηση των έργων του Β’ κύκλου και την παρακολούθηση τους από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ/ΕΦΕΠΑΕ

03/12/2017

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Οι διαδικασίες αιτημάτων θεραπείας-αντιρρήσεων επί των επιτόπιων-διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) […]
25/11/2017

Αποφάσεις-Οδηγίες Υλοποίησης Έργων

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται γενικές υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες και ανακοινώσεις που αφορούν στην υλοποίηση των έργων από τους Δικαιούχους  και την παρακολούθησή τους από την […]
25/11/2017

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Δικαιούχων Β’ κύκλου

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και […]
25/11/2017

Αποφάσεις Απεντάξεων Ενταγμένων Έργων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 5-1ο-2022 4η Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων στη Δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Β’ κύκλος” (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 5-10-2022). […]
25/11/2017

Αποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

Με σκοπό την όσο το δυνατό έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) στους Δικαιούχους ο ΕΦΕΠΑΕ φροντίζει να υπάρχουν συνεχώς διαθέσιμα κονδύλια στο λογαριασμό της Δράσης. […]