Υλοποίηση -Παρακολούθηση έργων Β’ κύκλου Δράσης Πτυχιούχων

Οτιδήποτε αφορά στην υλοποίηση των έργων του Β’ κύκλου και την παρακολούθηση τους από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ/ΕΦΕΠΑΕ

03/12/2017

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Οι διαδικασίες αιτημάτων θεραπείας-αντιρρήσεων επί των επιτόπιων-διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) […]
25/11/2017

Αποφάσεις-Οδηγίες Υλοποίησης Έργων

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται γενικές υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες και ανακοινώσεις που αφορούν στην υλοποίηση των έργων από τους Δικαιούχους  και την παρακολούθησή τους από την […]
25/11/2017

Έντυπα Παρακολούθησης και Υλοποίησης Έργων

19-12-2018 Εγχειρίδιο Οδηγιών για την κατάρτιση και υποβολή της αίτησης ενδιάμεσης Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Δαπανών στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος» του […]
25/11/2017

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Δικαιούχων Β’ κύκλου

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και […]
25/11/2017

Πρακτικά-Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

25/11/2017
Β Κύκλος Δράσης Πτυχιούχων

Αποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

20-1-2020 «Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής για την 16η χρηματοδότηση, με τη διαδικασία της επιχορήγησης (ΕΜΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ) ποσού ευρώ (€) 805.482,55 στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση