Υλοποίηση-Παρακολούθηση Έργων Α’ κύκλου Δράσης Πτυχιούχων

Οτιδήποτε αφορά στην παρακολούθηση των έργων από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στον Α’ κύκλο της Δράσης των Πτυχιούχων

10/11/2017

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του […]
07/11/2017

Αποφάσεις-Οδηγίες Υλοποίησης Έργων

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται γενικές υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες και ανακοινώσεις που αφορούν στην υλοποίηση των έργων από τους Δικαιούχους  και την παρακολούθησή τους από την […]
31/10/2017

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης.

Οι διαδικασίες αιτημάτων θεραπείας-αντιρρήσεων των Δικαιούχων επί των επιτόπιων-διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και […]
31/10/2017

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων από ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ

Στην ενότητα αυτή, παρατίθενται όλες οι αποφάσεις αποδοχής των πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Α’ κύκλου της Δράσης ”Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” επί […]
30/10/2017

Λογαριασμός Εscrow Account

1. Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που […]
30/10/2017

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και ως τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης-Προγράμματος ως ισχύει (Κεφ.Ι11.1.3). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι […]
30/10/2017

Προκαταβολή

Για τη λήψη προκαταβολής ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτημα στο ΠΣΚΕ , www.ependyseis.gr στο σχετικό πεδίο, συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες και αποστέλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Παράρτημα VI […]