05/01/2021

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης Yπεύθυνος Δράσης είναι το στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ κ. Δημήτρης Γιαλόγλου (gialogloud@e-kepa.gr). 2.Τηλέφωνα επικοινωνίας-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις οι δικαιούχοι και […]
05/01/2021

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Χρήσιμα Αρχεία 24-3-2021 Συμπλήρωση Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «E-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση […]
05/01/2021

Αντιρρήσεις Ωφελουμένων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους ωφελούμενους της Δράσης να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος, καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της […]
05/01/2021

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Ωφελουμένων

Δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα σχετική απόφαση.
05/01/2021

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Ωφελουμένων

Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους και για τρία (3) έτη μετά την τελική καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης, οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι υποχρεωμένοι […]
05/01/2021

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

Με σκοπό την όσο το δυνατό έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) στους Δικαιούχους ο ΕΦΕΠΑΕ φροντίζει να υπάρχουν συνεχώς διαθέσιμα κονδύλια στο λογαριασμό της Δράσης. […]
05/01/2021

Εκταμίευση

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως τελική δόση στους Δικαιούχους περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης ως ισχύει (Κεφ.11.5 και Παράρτημα ΙΧ). Επισημαίνεται ότι […]
05/01/2021

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

Η διαδικασία υλοποίησης των έργων εκ μέρους των Δικαιούχων και παρακολούθησής τους από τον ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΜΕΜ ΑΜΚΕ γίνεται μέσω χρήσης του ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr όπου ο κάθε […]
05/01/2021

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία  17-5-2021 – 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» […]
05/01/2021

Yποβολή ενστάσεων για θέματα αξιολόγησης προτάσεων

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα θέματα αξιολόγησης και ένταξης των Ωφελουμένων περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφ.11.4), ως ισχύει, Επισημαίνεται ότι : […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση