Υλοποίηση-Παρακολούθηση έργων Δράσης ”Αναβάθμιση ΜΜΕ”

Όλα όσα αφορούν στην υλοποίηση των έργων από τους Δικαιούχους και την Παρακολούθησή τους από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

28/11/2017

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Η διαδικασία καταβολής της ενδιάμεσης ή/και τελικής δόσης ενίσχυσης (επιχορήγησης) στους Δικαιούχους, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται  στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει (14η τροποποίηση) […]
02/11/2017

Αιτήσεις- Ενστάσεις Θεραπείας επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

1.Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις (ενστάσεις). Ο τρόπος, καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας […]
02/11/2017

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του […]
02/11/2017

Πρακτικά-Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης/Αποφάσεις Aνάκλησης ΕΥΔ-ΕΠΑνΕΚ επί ενταγμένων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 15-5-2024 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των […]
02/11/2017

Λογαριασμός Εscrow Account

1. Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που […]
02/11/2017

Προκαταβολή

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr και εν συνεχεία να υποβάλλουν /αποστείλουν […]
02/11/2017

Αποφάσεις-Οδηγίες Υλοποίησης Έργων

Χρήσιμα Αρχεία 15-5-2024 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των […]