Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

10/06/2018

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας -Σηματοδότησης έργων Δικαιούχων

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και […]
10/06/2018

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Οι διαδικασίες αιτημάτων θεραπείας-αντιρρήσεων επί των επιτόπιων-διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) […]
10/06/2018

Αποφάσεις απένταξης-ανάκλησης ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 24-1-2023 Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 24-1-2023). 16-12-2022 Απόφαση Ανάκλησης […]
10/06/2018

Aποφάσεις εκταμίευσης Κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

Με σκοπό την όσο το δυνατό έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) στους Δικαιούχους ο ΕΦΕΠΑΕ φροντίζει να υπάρχουν έγκαιρα διαθέσιμα κονδύλια στο λογαριασμό της Δράσης. […]
10/06/2018
ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Λογαριασμός Εscrow Account

    1. Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την […]
10/06/2018

Eνδιάμεση και Τελική Δόση

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης ως ισχύει (Κεφ.10.3 και Παράρτημα VIII) Απαραίτητη […]
10/06/2018

Προκαταβολή

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr και εν συνεχεία να υποβάλλουν /αποστείλουν […]
10/06/2018
ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης έργων

Η διαδικασία υλοποίησης των έργων εκ μέρους των Δικαιούχων και παρακολούθησής τους από τον ΕΦΕΠΑΕ γίνεται μέσω χρήσης του ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr όπου ο κάθε δικαιούχος εισέρχεται […]
10/06/2018

Αποφάσεις-Οδηγίες Υλοποίησης Έργων

Χρήσιμα Αρχεία 24-1-2023 Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 24-1-2023). 16-12-2022 Απόφαση Ανάκλησης […]
10/06/2018

Υποβολή ενστάσεων για θέματα Αξιολόγησης των προτάσεων

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τους Δικαιούχων και τους Δυνητικούς Δικαιούχους επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησής τους (πρόταση/επενδυτικό σχέδιο), περιγράφεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 9.4 […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση