28/04/2021

Αντιρρήσεις Ληπτών Ενίσχυσης επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφ.13. Σημείο 4), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης, […]
28/04/2021

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Ληπτών Ενίσχυσης

Oι λήπτες (επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη Δράση) της ενίσχυσης-επιδότησης είναι υποχρεωμένοι  λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 […]
28/04/2021

Εκταμίευση-Καταβολή επιχορήγησης

Η καταβολή(εκταμίευση) της επιχορήγησης γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφ. 12 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, ως ισχύει. Επισημαίνονται τα ακόλουθα […]
28/04/2021

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Xρήσιμα Αρχεία 30-11-2022 Τροποποίηση των Προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στις Δράσεις: α) «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» και […]