Παρακολούθηση -Υλοποίηση έργων Δράσης ”Επιχειρείτε Έξω”

Οτιδήποτε σχετικό (αποφάσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες, εκταμιεύσεις,…) αφορά στην υλοποίηση -παρακολούθηση των έργων

03/12/2017

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και […]
25/11/2017

Αποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

Με σκοπό την όσο το δυνατό έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) στους Δικαιούχους ο ΕΦΕΠΑΕ φροντίζει να υπάρχουν συνεχώς διαθέσιμα κονδύλια στο λογαριασμό της Δράσης. […]
25/11/2017

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση ως ισχύει της Δράσης ”Επιχειρούμε Έξω” δε δύναται να γίνει χρήση προκαταβολής έναντι προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής, καθώς και χρήση του λογαριασμού […]
25/11/2017

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και […]
25/11/2017

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις . Ο τρόπος, καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας […]
25/11/2017

Πρακτικά-Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης/ΕΥΔ-ΕΠΑνΕΚ/Ανακλήσεις

Χρήσιμα Αρχεία 18-10-2023 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης 17-10-2023/Ημερομηνία ανάρτησης […]
25/11/2017

Αποφάσεις-Οδηγίες Υλοποίησης Έργων

Χρήσιμα Αρχεία 31-1-2024 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης 29-1-2024/Ημερομηνία ανάρτησης […]