ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

03/06/2021

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης/Προγράμματος Yπεύθυνος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) για τη Δράση είναι το στέλεχός της κ. Χρήστος Σαρίκενας (τηλ. 2310-480.000, sarikenasc@e-kepa.gr). 2. Τηλέφωνα επικοινωνίας-Ηλεκτρονικό […]
03/06/2021

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

03/06/2021

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης ως ισχύει, ο λήπτης ενίσχυσης (επιχείρηση) δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση […]
03/06/2021

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

03/06/2021

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Οι λήπτες της ενίσχυσης (επιχειρήσεις) πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και αποδέχονται τη συμπερίληψή τους […]
03/06/2021

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

Με σκοπό την όσο το δυνατό έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) στους Ωφελούμενους ο ΕΦΕΠΑΕ φροντίζει να υπάρχουν συνεχώς διαθέσιμα κονδύλια στο λογαριασμό της Δράσης. […]
03/06/2021

Εκταμίευση

Η καταβολή(εκταμίευση) της επιχορήγησης γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφ. 12 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, ως ισχύει. Επισημαίνονται τα ακόλουθα : 1.Η […]
03/06/2021

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

Η διαδικασία υλοποίησης των έργων εκ μέρους των Ληπτών Ενίσχυσης (δικαιούχες επιχειρήσεις) και η παρακολούθησή τους από τον ΕΦΕΠΑΕ γίνεται μέσω χρήσης του ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr […]
03/06/2021

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 29-6-2021 Πρώτη (1η) Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ, […]
03/06/2021

Yποβολή ενστάσεων για θέματα αξιολόγησης προτάσεων

Η διαδικασία υποβολής εντάσεων περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφ. 11 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, ως ισχύει. Επισημαίνεται ότι : 1.Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση