05/11/2019

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, δεν υπάρχει ενδιάμεση δόση καταβολής. Η ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης δύναται μία φορά ως τελική δόση στους […]
05/11/2019

Προκαταβολή

Σύμφωνα με την ισχύουσα Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης δεν δύναται η λήψη προκαταβολής από τους Δικαιούχους.
05/11/2019

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

05/11/2019
BANNER KOUPONIA

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 30-3-2021 Ενημερωτική Επιστολή – Νews Letter της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ σε Δικαιούχους της Δράσης “Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας του […]
05/11/2019

Yποβολή ενστάσεων για θέματα αξιολόγησης προτάσεων

H διαδικασία υποβολής ενστάσεων επί της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεων) περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφ. 9.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης Σύμφωνα με αυτήν “Οι δικαιούχοι που συμμετέχουν […]
05/11/2019

Αποφάσεις Ένταξης /Απόρριψης Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία Αποφάσεις Ένταξης 23-10-2020 Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Κεντρική […]
05/11/2019

Διαδικασία Αξιολόγησης προτάσεων

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης) της Δράσης περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφ. 9/9.1-9.3 καθώς και στο Παράρτημα V) ως ισχύει. Xρήσιμα Αρχεία 18-8-2020 […]
05/11/2019

Υποβολή προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης)

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεις) στο πλαίσιο της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020, περιγράφεται […]
05/11/2019

Δημοσιότητα-Πληροφόρηση Προκήρυξης

  Ημερομηνία Ενέργεια Δημοσιότητας-Πληροφόρησης 27-5-2020 Webinar για τη Δράση “Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” από την ΠΚΜ και την Ένωση Ελλήνων […]
05/11/2019

Προκήρυξη

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην προκήρυξη της Δράσης παρατίθενται παρακάτω : 1.Αναλυτική Πρόσκληση και Τροποποιήσεις αυτής 23-3-2021 Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης «Κουπόνια Καινοτομίας […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση