21/06/2019

Προκαταβολή

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δεν υφίσταται η δυνατότητα προκαταβολής.
21/06/2019

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

Η διαδικασία υλοποίησης των έργων εκ μέρους των Δικαιούχων και η παρακολούθησή τους από τον ΕΦΕΠΑΕ γίνεται μέσω χρήσης του ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr όπου ο κάθε […]
21/06/2019

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 20-1-2021 Απόφαση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της […]
21/06/2019

Υποβολή ενστάσεων για θέματα αξιολόγησης προτάσεων

H διαδικασία υποβολής ενστάσεων επί της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεων) περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφ. 9.4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Σύμφωνα με αυτήν “Οι δικαιούχοι που […]
21/06/2019

Αποφάσεις Ένταξης/Απόρριψης/Απένταξης Δικαιούχων

Α. Αποφάσεις ένταξης 9-7-2020 Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της […]
21/06/2019

Διαδικασία Αξιολόγησης προτάσεων

  Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης) της Δράσης περιγράφεται αναλυτικά στην ισχύουσα Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφ. 9/9.1-9.3 καθώς και στο Παράρτημα V). […]
21/06/2019

Υποβολή προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης)

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεις) στο πλαίσιο της Δράσης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του […]
21/06/2019

Δημοσιότητα-Πληροφόρηση Προκήρυξης

Ημερομηνία Ενέργεια Δημοσιότητας-Πληροφόρησης 3-7-2019 Ενημερωτική εκδήλωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ σε συνεργασία με την ΠΚΜ και το ΣΕΠΒΕ για τη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και […]
21/06/2019

Προκήρυξη Δράσης

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην προκήρυξη της Δράσης παρατίθενται παρακάτω : 1.Αναλυτική Πρόσκληση και Τροποποιήσεις αυτής 17-12-2019 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της […]
21/06/2019

Σύντομη Περιγραφή Δράσης

Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας” Βασικά Σημεία 1.Ταυτότητα της Δράσης Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση