09/10/2020

Πρακτικά-Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

Xρήσιμα Αρχεία 2-3-2021 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για τη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του […]
29/09/2020

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας μπορεί […]
29/09/2020

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 18-5-2023 Ανάκληση της απόφασης ένταξης Πράξεων στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία […]
29/09/2020

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Οι Δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις δημοσιότητας-σημαδότησης των έργων: να τοποθετούν αφίσες με πληροφόρηση σχετικά […]
29/09/2020

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Η διαδικασία λήψης ενδιάμεσης και τελικής περιγράφεται στο Κεφ. 11.3 και στο Παράρτημα Χ (δικαιολογητικά) της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ως ισχύει. Xρήσιμα Αρχεία Υπόδειγμα […]
29/09/2020

Προκαταβολή

  Η διαδικασία λήψης προκαταβολής περιγράφεται στο Κεφ. 11.3 και στο Παράρτημα Χ (δικαιολογητικά) της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ως ισχύει. Επισημαίνεται ότι για τη λήψη […]
29/09/2020

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων-Eπιτροπή Παρακολούθησης

Xρήσιμα Αρχεία 20-9-2022 Αποδοχή και έγκριση του 5ου πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» του […]