Οτιδήποτε αφορά στην υλοποίηση των έργων από τους Δικαιούχους και την παρακολούθησή τους από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

21/06/2019

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

13-5-2020 ‘Εμμεση πληρωμή: Α΄ Δόση επιχορήγησης του φορέα υλοποίησης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΦΕΠΑΕ) συμμετοχής του έργου «Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ […]
21/06/2019

Λογαριασμός Εscrow Account

1.Γενικά Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού», εφεξής ESCROW […]
21/06/2019

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία λήψης ενδιάμεσης και τελικής δόσης περιγράφεται στο Κεφ. 10.3 και στο Παράρτημα ΧΙ (δικαιολογητικά) της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ως ισχύει.
21/06/2019

Προκαταβολή

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία λήψης προκαταβολής περιγράφεται στο Κεφ. 10.3 και στο Παράρτημα ΧΙ (δικαιολογητικά) της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ως ισχύει. Επισημαίνεται ότι […]