Οτιδήποτε αφορά στην υλοποίηση των έργων από τους Δικαιούχους και την παρακολούθησή τους από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

21/06/2019

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης από τον ΕΦ(ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός […]
21/06/2019

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 20-1-2021 Απόφαση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της […]
21/06/2019

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ) Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής […]
21/06/2019

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

4-5-2020 Έμμεση πληρωμή: Β΄ Δόση επιχορήγησης του φορέα υλοποίησης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΦΕΠΑΕ) συμμετοχής του έργου «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις πολύ […]
21/06/2019

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία λήψης ενδιάμεσης και τελικής δόσης περιγράφεται στο Κεφ. 10.3 και στο Παράρτημα ΧΙ (δικαιολογητικά) της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ως ισχύει.
21/06/2019

Προκαταβολή

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δεν υφίσταται η δυνατότητα προκαταβολής.
21/06/2019

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 20-1-2021 Απόφαση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της […]