05/11/2019

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης από τον ΕΦ(ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Σύμφωνα με την ισχύουσα Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης […]
05/11/2019

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ) Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής […]
05/11/2019

Λογαριασμός Εscrow Account

1. Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς […]
05/11/2019

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, δεν υπάρχει ενδιάμεση δόση καταβολής. Η ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης δύναται μία φορά ως τελική δόση στους […]
05/11/2019

Προκαταβολή

Σύμφωνα με την ισχύουσα Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης δεν δύναται η λήψη προκαταβολής από τους Δικαιούχους.
05/11/2019

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 30-3-2021 Ενημερωτική Επιστολή – Νews Letter της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ σε Δικαιούχους της Δράσης “Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας του […]