11/03/2020

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης Συντονιστής των Δράσεων του ΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΚΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, είναι το […]
11/03/2020

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Χρήσιμα Αρχεία 24-11-2020 Νέα ανακοίνωση για τη Δράση “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας” στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 19-11-2020 Ανακοίνωση για […]
11/03/2020

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση, της Δράσης ως ισχύει, με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος […]
11/03/2020

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 2-10-2023 Ανάκληση της απόφασης ένταξης  για το σύνολο των ενταγμένων 155 πράξεων της Δράσης”Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» […]
11/03/2020

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Η διαδικασία λήψης ενδιάμεσης και τελικής δόσης περιγράφεται στο Κεφ. 11.3 (11.3.2) και στο Παράρτημα VΙII (δικαιολογητικά) της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ως ισχύει.
11/03/2020

Προκαταβολή

Η διαδικασία λήψης προκαταβολής περιγράφεται στο Κεφ. 11.3 (11.3.1) και στο Παράρτημα VIII (δικαιολογητικά) της Αναλυτικής Πρόσκλησης ως ισχύει. Επισημαίνεται ότι για τη λήψη προκαταβολής (έως […]
11/03/2020

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

‘ Χρήσιμα Αρχεία 2-10-2023 Ανάκληση της απόφασης ένταξης  για το σύνολο των ενταγμένων 155 πράξεων της Δράσης”Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία […]