Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

03/09/2020

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης Υπεύθυνος-Συντονιστής των Δράσεων του ΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΚΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ως αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, […]
03/09/2020

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Χρήσιμα Αρχεία 14-9-2020 Έγκριση συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την πρόσκληση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» […]
03/09/2020

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

  Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας […]
03/09/2020

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 25-4-2023 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονίας» του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία […]
03/09/2020

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ) Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής […]
03/09/2020

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

03/09/2020

Kαταβολή-Εκταμίευση Επιχορήγησης

Η δημόσια χρηματοδότηση-επιχορήγηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ) έπειτα από υποβολή της δικαιούχου επιχείρησης σχετικού Αιτήματος Καταβολής και της Επαλήθευσης […]
03/09/2020

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

Η διαδικασία υλοποίησης των έργων εκ μέρους των Δικαιούχων και η παρακολούθησή τους από τον ΕΦΕΠΑΕ γίνεται μέσω χρήσης του ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr όπου ο κάθε […]
03/09/2020

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 25-4-2023 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονίας» του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία […]
03/09/2020

Yποβολή ενστάσεων για θέματα αξιολόγησης προτάσεων

H διαδικασία υποβολής ενστάσεων επί της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεων) περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφ. 10.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση