Οτιδήποτε αφορά στην υλοποίηση των έργων από τους Δικαιούχους και την παρακολούθησή τους από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

21/06/2019

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει, με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος […]
21/06/2019

Πρακτικά-Αποφάσεις ΕΥΔ-ΕΠ-ΠΚΜ επί ενταγμένων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 22-6-2020 Απόφαση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και […]
21/06/2019

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ) Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής […]
21/06/2019

Λογαριασμός Εscrow Account

1.Γενικά Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού», εφεξής ESCROW […]
21/06/2019

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Η διαδικασία λήψης ενδιάμεσης και τελικής δόσης περιγράφεται στο Κεφ. 10.3 και στο Παράρτημα ΧΙ (δικαιολογητικά) της  Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ως ισχύει.
21/06/2019

Προκαταβολή

Η διαδικασία λήψης προκαταβολής περιγράφεται στο Κεφ. 10.3 και στο Παράρτημα ΧΙ (δικαιολογητικά) της   Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ως ισχύει. Επισημαίνεται ότι για τη λήψη […]
21/06/2019

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία  25-1-2024 Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας σε δράσεις του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»/ΕΣΠΑ (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 25-1-2024). 30-8-2022 Eνημερωτικό Νews-Letter […]