18/08/2021

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης Συντονιστής των Δράσεων του ΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΚΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, είναι το […]
18/08/2021

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Χρήσιμα Αρχεία 5-5-2022 Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις Υλοποίησης της Δράσης «Ενίσχυση Ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην […]
18/08/2021

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/ πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους ωφελούμενους της Δράσης να ασκήσουν αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις επί των αποτελεσμάτων της πιστοποίησης υποβάλλονται […]
18/08/2021

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 15-9-2023  Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκληση ένταξης του έργου με κωδικό ΚΜΕ8-0451209 στη Δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων […]
18/08/2021

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Οι Δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη Δράση θα πρέπει κατά την υλοποίηση του έργου τους να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα […]
18/08/2021

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

Με σκοπό την όσο το δυνατό έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) στους Δικαιούχους ο ΕΦΕΠΑΕ φροντίζει να υπάρχουν συνεχώς διαθέσιμα κονδύλια στο λογαριασμό της Δράσης. […]
18/08/2021

Εκταμίευση

Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦ (ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ). Δεν υφίσταται λήψη προκαταβολής. Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα του […]
18/08/2021

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

Η διαδικασία  παρακολούθησης και υλοποίησης των έργων εκ μέρους των Ωφελουμένων περιγράφεται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφ.10). Επισημαίνεται ότι η παρακολούθησή τους από τον […]
18/08/2021

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων-Πρακτικά Επ. Παρακολούθησης

Χρήσιμα Αρχεία 15-9-2023  Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκληση ένταξης του έργου με κωδικό ΚΜΕ8-0451209 στη Δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων […]
18/08/2021

Yποβολή ενστάσεων για θέματα αξιολόγησης προτάσεων

Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργικής […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση