09/10/2020

Πρακτικά-Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

09/10/2020

Πρακτικά-Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

09/10/2020

Πρακτικά-Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

Xρήσιμα Αρχεία 2-3-2021 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για τη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του […]
29/09/2020

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης Συντονιστής των Δράσεων του ΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΚΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, είναι το […]
29/09/2020

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Xρήσιμα Αρχεία 21-12-2018 Ερωτήσεις-Απαντήσεις στη Δράση “Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα” του ΕΠ/ΠΚΜ,ΕΣΠΑ 2014-2020.
29/09/2020

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας μπορεί […]
29/09/2020

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάκλησης και απένταξης Δικαιούχων από τη Δράση, μέχρι σήμερα.
29/09/2020

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Οι δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις: να τοποθετούν αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη […]
29/09/2020

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

29/09/2020

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Η διαδικασία λήψης ενδιάμεσης και τελικής περιγράφεται στο Κεφ. 11.3 και στο Παράρτημα Χ (δικαιολογητικά) της   Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ως ισχύει. Xρήσιμα Αρχεία Υπόδειγμα […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση