Οτιδήποτε αφορά στην υλοποίηση των έργων από τους Δικαιούχους και την παρακολούθησή τους από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

03/09/2020

Λογαριασμός Εscrow Account

25/06/2019

Eρωτήσεις-Απαντήσεις

23-9-2019 1η Τροποποίηση του Καταλόγου συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας […]
21/06/2019

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης Συντονιστής των Δράσεων του ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΔΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, είναι […]
21/06/2019

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει, με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος […]
21/06/2019

Πρακτικά-Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

21/06/2019

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Οι Δικαιούχοι των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν στη παρούσα Δράση κρατικής ενίσχυσης, μετά την ένταξή τους και μέχρι και την έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σε […]
21/06/2019

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

21/06/2019

Λογαριασμός Εscrow Account

1.Γενικά Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού», εφεξής ESCROW […]
21/06/2019

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία λήψης ενδιάμεσης και τελικής δόσης περιγράφεται στο Κεφ. 10.3 και στο Παράρτημα ΧΙ (δικαιολογητικά) της ισχύουσας Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης
21/06/2019

Προκαταβολή

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία λήψης προκαταβολής περιγράφεται στο Κεφ. 10.3 και στο Παράρτημα ΧΙ (δικαιολογητικά) της   Αναλυτικής Πρόσκλησης  της Δράσης ως ισχύει. Επισημαίνεται ότι […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση