Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία

13/01/2021

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης Υπεύθυνος-Συντονιστής των Δράσεων του ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΔΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ως αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, […]
13/01/2021

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει, με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος […]
13/01/2021

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Οι Δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις δημοσιότητας-πληροφόρησης-σηματοδότησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική […]
13/01/2021

Εκταμίευση

Η δημόσια χρηματοδότηση-επιχορήγηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται άπαξ από τον ΕΦ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ) έπειτα από υποβολή της δικαιούχου επιχείρησης σχετικού Αιτήματος Τελικής Καταβολής και της […]
13/01/2021

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 12-4-2022 Ενημερωτικό Νews Letter της KΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ σε Δικαιούχους της Δράσης «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την […]
13/01/2021

Yποβολή ενστάσεων για θέματα αξιολόγησης προτάσεων

H διαδικασία υποβολής ενστάσεων επί της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεων) περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφ. 10.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 […]