18/01/2021

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης “Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική […]
18/01/2021

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάκλησης. Η Δράση βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης τους υποψήφιους Δικαιούχους. Η καταληκτική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι […]
18/01/2021

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Οι δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις: να παρέχουν στο διαδικτυακό τόπο τους, εάν […]
18/01/2021

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

Με σκοπό την όσο το δυνατό έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) στους Δικαιούχους ο ΕΦΕΠΑΕ φροντίζει να υπάρχουν συνεχώς διαθέσιμα κονδύλια στο λογαριασμό της Δράσης. […]
18/01/2021

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία λήψης ενδιάμεσης και τελικής δόσης περιγράφεται στο Κεφ. 10.3 και στο Παράρτημα ΧΙ (δικαιολογητικά) της ισχύουσας Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.
18/01/2021

Προκαταβολή

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία λήψης προκαταβολής περιγράφεται στο Κεφ. 10.3 και στο Παράρτημα ΧΙ (δικαιολογητικά) της  Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ως ισχύει. Επισημαίνεται ότι για […]
18/01/2021

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

Τα έντυπα που αφορούν στην υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων των Δικαιούχων παράγονται από το ΠΣΚΕ www.ependyseis.gr όπου στην καρτέλα της Δράσης υπάρχουν όλα τα πεδία […]
18/01/2021

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 2-4-2021 Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση