02/10/2020

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας μπορεί […]
02/10/2020

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ) Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής […]
02/10/2020

Εκταμίευση

Η δημόσια χρηματοδότηση-επιχορήγηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ) έπειτα από την υποβολή της δικαιούχου επιχείρησης σχετικού Αιτήματος Καταβολής έως τις 22/12/2021 […]
02/10/2020

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 19-5-2023 Απόφαση ανάκτησης στο πλαίσιο της Δράσης “Ενίσχυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία” του […]