Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία

05/10/2020

Προκήρυξη

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην προκήρυξη της Δράσης παρατίθενται παρακάτω : 1.Αναλυτική Πρόσκληση και Τροποποιήσεις αυτής 11-4-2022 ‘Εβδομη (7η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της […]
02/10/2020

Επικοινωνία-Πληροφορίες-Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης Υπεύθυνος-Συντονιστής των Δράσεων του ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΔΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ως αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, […]
02/10/2020

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Χρήσιμα Αρχεία 16-10-2020 Έγκριση συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την […]
02/10/2020

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας μπορεί […]
02/10/2020

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

02/10/2020

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ) Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής […]
02/10/2020

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

02/10/2020

Εκταμίευση

Η δημόσια χρηματοδότηση-επιχορήγηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ) έπειτα από την υποβολή της δικαιούχου επιχείρησης σχετικού Αιτήματος Καταβολής έως τις 22/12/2021 […]
02/10/2020

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

Τα έντυπα που αφορούν στην υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων των Δικαιούχων παράγονται από το ΠΣΚΕ www.ependyseis.gr όπου στην καρτέλα της Δράσης υπάρχουν όλα τα πεδία […]
02/10/2020

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 3-12-2021 ‘Εκτη (6η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση