Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Δράσεις ενίσχυσης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (De minimis) του Προγράμματος ΔΑΜ ΕΣΠΑ 2021-2027

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση