Προδημοσίευση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ»