Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας σε δράσεις του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»/ΕΣΠΑ