Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027/ΕΣΠΑ