Ενδέκατη (11η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020