Τροποποίηση προσκλήσεων Δράσεων MμΕ του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και των Π.Ε.Π. Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.