Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση