Ορθή Επανάληψη-5η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της RIS3 στην ΠΚΜ” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση