Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» στο πλαίσιο του “Ελλάδα 2.0”.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση