Τροποποιήσεις Αναλυτικών Προσκλήσεων “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας” και “Συνεργατικοί Σχηματισμοί προώθησης της καινοτομίας” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση