Ένταξη νέων πράξεων στη Δράση “Ενίσχυση Ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων στην ΠΚΜ” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση