Έκδοση αποφάσεων ένταξης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση “Επιχειρηματική Ευκαιρία” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση