5η τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Στήριξη ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις λόγω Covid-19 στην ΠΔΜ”/ΕΠ ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση