8η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ενίσχυσης ΜΜΕ λόγω “Covid-19” στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.