Αποτελέσματα αξιολόγησης ενστάσεων στη Δράση “Covid-19” για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση