Τρίτη (3η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.