3η τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Covid-19” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.