Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ στη Δράση “e-λιανικό”.