Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης στη Δράση “Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.