Τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».