8η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων»-Νέες Εντάξεις