Δελτίο Τύπου  για την Πρώτη Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης για τη Δράση στήριξης της ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις του ΕΠ-ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.